Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN KUNST TEGEN KANKER V.O.F. (h.o.d.n.  KUNST TEGEN KANKER) GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ALPHEN AAN DEN RIJN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE DEN HAAG ONDER NUMMER 74707728.


Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - Eigendomsrecht, merknaam, auteursrecht
Artikel   6 - De overeenkomst
Artikel   7 - Herroepingsrecht
Artikel   8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13- Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 - Zekerheidsstelling
Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 19 - Verjaring
Artikel 20 - Overmacht
Artikel 21 - Klachtenregeling
Artikel 22 - Geschillen
Artikel 23 - Toepasselijk recht


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Kunst tegen Kanker V.O.F.;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door Kunst tegen Kanker V.O.F. met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen, maar niet alleen, e-mail -dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen, waaronder maar niet alleen de webshop van ondernemer kunsttegenkanker.nl en de telefoonnummers en emailadressen van de partners en vrijwilligers van de onderneming.
 13. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Kunst tegen Kanker V.O.F. aanbiedingen ontvangt en/of een overeenkomst sluit met haar. Onder wederpartij wordt ook, maar niet alleen, verstaan de consument zoals beschreven in lid 3 van dit artikel. 


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
De vennootschap onder firma met hoofdelijke aansprakelijkheid KUNST TEGEN KANKER V.O.F, in het vervolg genoemd de ondernemer. 
Gevestigd te: (2403 JB) Alphen aan den Rijn aan de Loevestein 54; 
Partners: Charlotte Rotteveel en Nathalie van der Jagt
Telefoonnummer: + 31 (0) 6101 265 93 en + 31 (0) 681479286
E-mailadres: kunsttegenkanker7@gmail.com
KvK-nummer: 74707728
Btw-identificatienummer: NL859999580B01

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Kunst tegen Kanker V.O.F., Loevestein 54 (2403 JB) te Alphen aan den Rijn. 


Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument, tenzij deze in strijd zijn met het toepasselijk recht. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. In het geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit onverlet de rechtskracht van de overige bepalingen.
 6. Het doen van een bestelling betekent dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
 7. De door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adresgegevens alsmede e-mail adres, mag door Kunst tegen Kanker V.O.F. als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij  schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld aan Kunst tegen Kanker V.O.F.. 


Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De ondernemer behoudt het recht een levering te weigeren, overeenkomsten te beëindigen en orders te annuleren zonder enige beperking indien Kunst tegen Kanker V.O.F. meent dat de koper handelt in strijd met toepasselijk recht. 
 5. Alle door de ondernemer gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 6. Bij de aanbiedingen door Kunst tegen Kanker V.O.F.  verstrekte gegevens, via haar websites, dan wel via andere media, zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Kunst tegen Kanker V.O.F.. behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen op elk door haar gewenst moment. 
 7. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartij en de ondernemer dan wel tussen de ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de wederpartij en de ondernemer is de ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de ondernemer.


Artikel 5 - Eigendomsrecht, merknaam, auteursrecht
 1. Alle op haar websites dan wel via andere media getoonde handelsmerken, logo's, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, schema's, omschrijvingen zijn eigendom van de ondernemer of derden. Gebruikers zijn niet gerechtigd deze merktekens zonder schriftelijke toestemming vooraf van de ondernemer of die derde die dat recht heeft, te gebruiken. 
 2. Inhoud en samenstelling van haar websites dan wel andere media zijn eigendom van de ondernemer of haar leveranciers en zijn beschermd door Nederlands recht en internationaal auteursrecht. Dit betreft zonder enige beperking alle teksten, logo's, knoppen, afbeeldingen en gebruikte software. Ieder gebruik  van de inhoud zonder toestemming van de ondernemer van deze site is verboden. 
 3. De ondernemer heeft het recht om al haar producten van een merknaam te voorzien. 
 4. De wederpartij vrijwaart de ondernemer dat zij de diensten en producten aangeboden op haar websites en/of haar catalogus, dan wel andere media niet zal verveelvoudigen, gebruiken, tonen of enige inhoud of informatie zal verspreiden, inclusief maar niet limitatief aan derden handelsmerken, tenzij de wederpartij recht en titel heeft op die inhoud of informatie of heeft geopteerd alle noodzakelijke rechten in zulke zaken te verwerven. 
 5. De wederpartij zal de ondernemer inclusief haar leveranciers vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door die derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomend auteursrecht. 


Artikel 6 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product,de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  a. de contactgegevens van  de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 7- Herroepingsrecht
Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.    


Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 12 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, en exclusief verpakkings-, handlings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bestelling via internet wordt aan de wederpartij een overzicht verstrekt van het totaal verschuldigde bedrag (inclusief BTW, handlings- en verzendkosten, verpakkingskosten en eventuele andere heffingen van overheidswege), voordat de bestelling kan worden geplaatst. De wederpartij/consument is de prijs verschuldigd die de ondernemer in haar bevestiging conform lid 1 aan de wederpartij heeft medegedeeld. 
 6. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de ondernemer gerechtigd om de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door de ondernemer zonder gehoudenheid van de ondernemer tot het betalen van schadevergoeding. 
 7. Voor elke factuur geldt geen minimum-factuurbedrag. 


Artikel 13 -Nakoming overeenkomst
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 


Artikel 14 -Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
 4. Bij niet-tijdige levering zal de wederpartij bij aangetekend schrijven de ondernemer in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien de ondernemer ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehoudenheid van de ondernemer tot het vergoeden van enige schade. Vertragingen zullen aan de wederpartij bij e-mail, per brief of telefonisch worden gemeld. 
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment waarop de te leveren zaken de ondernemer hebben verlaten. Vanaf dat moment ligt het risico bij de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 15 - Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan de ondernemer toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de ondernemer behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs en in geval van een duurovereenkomst tot 3 maanden van of maal de bedongen prijs. 
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij is de ondernemer behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. 
 3. De ondernemer sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan de ondernemer op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zich bedient. 
 4. De wederpartij vrijwaart de ondernemer en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door de ondernemer geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van de ondernemer en/of door haar ingeschakelde derden. 
 5. De ondernemer sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door de ondernemer zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. 
 6. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden door de ondernemer geleverde goederen, is de ondernemer niet aansprakelijk. 
 7. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens de ondernemer aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken. 
 8. Bovenvermelde bepalingen inzake uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid zijn eveneens van toepassing op handelingen en nalaten van de door de ondernemer ingeschakelde personen en/of bedrijven aan wie de uitvoering van de opdracht is opgedragen.
 9. De aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 


Artikel 16 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument kan zich jegens de ondernemer niet beroepen op verrekening. 
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De consument is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij/consument in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. 
 5. Door de consument gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 6. Indien de consument in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de consument gehouden alle door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door de ondernemer ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In geval van het door de ondernemer aanvragen van het faillissement van de consument, zal de consument ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen. 
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 8. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigden is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 17 - Zekerheidsstelling
 1. Wanneer de ondernemer goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is de ondernemer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van de ondernemer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. 
 2. Nadat de door de ondernemer gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan de ondernemer de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.


Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan bij de levering. 
 2. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij/consument verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij/consument en blijven zij eigendom van de ondernemer. 
 3. De wederpartij/consument is, zolang algehele betaling aan de ondernemer niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan een derde in gebruik te geven of af te staan. De wederpartij is echter wel bevoegd om de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan een derde over te dragen. 
 4. Indien de wederpartij de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt is de ondernemer bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding. 


Artikel 19 - Verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan, tenzij de wederpartij een consument is, in welk geval een termijn van 2 jaar geldt.Artikel 20 - Overmacht
 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de ondernemer. 
 2. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de ondernemer kan de ondernemer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken. 
 3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is de ondernemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 
 5. De ondernemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. Artikel 21 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De wederpartij dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 22 - Geschillen
 1. Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende   overeenkomsten, zullen partijen trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Als is gebleken dat het onmogelijk is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door:
  de bevoegde rechter te Den Haag. 


Artikel 23 - Toepasselijk recht
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument/wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en wederpartij is het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) niet van toepassing. 


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     Kunst tegen Kanker V.O.F. 
Loevestein 54, 2403 JB te Alphen aan den Rijn
+ 31 (0) 6101 265 93 en + 31 (0) 681479286
kunsttegenkanker7@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.